jak-kupic

Z oferty zakupów na raty może skorzystać osoba pełnoletnia rezydująca w Polsce, która wylegitymuje się aktualnym dowodem osobistym oraz udokumentuje swoje źródło i wysokość dochodów w sposób akceptowany przez bank.

 

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

 • dowód osobisty

2. Zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów4:

umowa o pracę

Rodzaj źródła dochodu

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy na zastępstwo lub umowy na czas wykonywania pracy
 • pełnienie funkcji społecznej
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
 • zasiłek macierzyński, chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne, roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe, zasiłek i dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny i dla osób samotnie wychowujących dziecko, diety wypłacane kierowcom)

Dokumenty akceptowane

 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny „Pasek płacowy” lub „Lista płac”
 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie5 o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • zaświadczenie5/umowa/uchwała Prezydium Sejmu/Rady Miasta/Rady Gminy o wysokości przyznanej diety /decyzja z PCPR/MOPS/Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
 • UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jednego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.
emerytura/renta

Rodzaj źródła dochodu

 • emerytura/renta krajowa
 • zasiłek/świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne/opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
 • decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
 • 1 z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
 • zaświadczenie5 z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
 • wyciągi, zaświadczenia5 lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeń rentowych oraz
 1. zaświadczenie5 z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 2. pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
 • PIT-11A lub PIT-40A
działalność gospodarcza

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy) wg formy rozliczenia podatku dochodowego z US:
  • na zasadach ogólnych
  • w formie podatku liniowego
  • na podstawie ryczałtu
  • karty podatkowej

Dokumenty akceptowane

 • Ad a, c) zaświadczenie5 z US o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)
 • Ad a) aktualne zestawienie z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (oryginał wydruku lub kopia wersji ręcznej) lub rachunek Zysków i Strat, lub Bilans z Księgi lub Zestawienie Obrotów, lub inne wydruki z systemów księgowych zawierających komplet informacji jak wymienione dokumenty (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy) – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy5
 • Ad a‒d) przekaz pocztowy, wyciąg bankowy, lub inny dokument bankowy, zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające wpływ zasiłku macierzyńskiego/zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego na konto
 • Ad a) przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie5 lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
 • Ad a, b) dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach dla rozliczeń na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
 • Ad a, c) PIT-36 lub PIT-36L (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
 • Ad a, c) PIT-28 (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
 • Ad a, c) deklaracja VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
 • Ad c) Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) lub dokumenty zawierające obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy, oraz dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
 • Ad d) decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym oraz do końca IQ roku następnego)
gospodarstwo rolne

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
 • dzierżawa gospodarstwa rolnego

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy
 • nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy
 • decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • decyzja Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”, decyzja dotycząca ekwiwalentu za zalesienie lub wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie ekwiwalentu, wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej wskazujący co najmniej rok przyznania, nr decyzji oraz ARiMR jako nadawcę
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej
 • aktualna umowa na kontraktację/pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie5 z okręgowej spółdzielni oraz faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich 3 miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa/dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)
 • faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
inne

Rodzaj źródła dochodu

 • umowy cywilnoprawne
 • umowa o dzieło lub zlecenie
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o pracę nakładczą
 • umowa agencyjna
 • kontrakt cywilnoprawny
 • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
 • funkcje na podstawie decyzji sądu, rozkazu personalnego, aktu mianowania
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • prywatny przychód z najmu/dzierżawy lokali

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło, zlecenie lub wydającego akt mianowania, rozkaz personalny itp.
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia/umowa lub kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
 • postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp.
 • (wzór 1) umowa o dzieło lub umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę 
 • (wzór 2) umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów
 • (wzór 3) umowa uaktywniająca
 • umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
  • 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US lub
  • zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem

Rodzaj źródła dochodu

 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5/decyzja/uchwała/umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia/określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określającą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
 • PIT-8C (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)

Rodzaj źródła dochodu

 • indywidualne przypadki nieokreślone powyżej

Dokumenty akceptowane

 • określane podczas autoryzacji

UWAGA! Możesz łączyć różne źródła dochodu, w tym współmałżonka.

1 Dotyczy wyłącznie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i cudzoziemców posiadających w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
2 Dotyczy wyłącznie obywateli Unii Europejskiej, nie będących obywatelami Polski. W przypadku Klienta posługującego się „zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE” identyfikacja tożsamości jest przeprowadzana na podstawie dwóch dokumentów: zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dowolnego innego dokumentu ze zdjęciem z katalogu dokumentów uzupełniających i pomocniczych.
3 Dotyczy wyłącznie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, będących członkami rodzin obywateli UE.
4 Kupujący zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank S.A. (wg powyższych przykładów). Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty ich wystawienia, z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego, którego ważność mija po upływie 60 dni. Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu na zakup towarów i usług.
5 Dokumenty wymagane w oryginale. Pozostałe dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów Klienta wymagane są w postaci kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” na podstawie weryfikacji oryginału dokumentu przez Sprzedawcę.