Dofinansowania
Zaopatrzenie comiesięczne

Pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, stomia

  1. Lekarz pierwszego kontaktu wystawia zlecenie na środek pomocniczy
  2. Z wnioskiem pacjent lub osoba upoważniona udaje się do oddziału NFZ (w Siedlcach ul. Piłsudskiego 4, obok poczty).
  3. Na podstawie zlecenia wraz z aktualnym ubezpieczeniem, NFZ wydaje pacjentowi „Kartę zaopatrzenia comiesięcznego” na 12 miesięcy.
  4. Pacjent ze zleceniem oraz kartą zaopatrzenia udaje się do punktu zaopatrzenia po potrzebne środki pomocnicze.
  5. Punkt realizacji, wydaje środki zaopatrzenia comiesięcznego ściśle wg zaleceń lekarza na podstawie rozporządzenia NFZ.
  6. W kolejnych miesiącach pacjentowi na podstawie Karty zaopatrzenia comiesięcznego lekarz wystawia kolejne zlecenia, można je wystawić na 1,2 lub 3 miesiące jednorazowo.
  7. Zlecenie na  środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione.
Przedmioty ortopedyczne / Środki pomocnicze

Materace p/odleżynowe, kule, balkoniki, wózki, ortezy kończyn dolnych i górnych, pionizatory itp.

  1. Pacjent ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu udaje się do lekarza specjalisty w celu uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze. W niektórych przypadkach, zlecenie na środek pomocniczy może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. (w razie pytań proszę dzwonić pod numer (25) 63-114-23
  2. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba potwierdza zlecenie w NFZ.
  3. Z potwierdzonym wnioskiem udajemy się do sklepu, gdzie wykwalifikowany personel dobiera odpowiednie zaopatrzenie ściśle wg wskazań lekarza oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.
Dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne , których:

      – przeciętny dochód, nie przekracza kwoty:

        50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

        65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

    – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał zabieramy do wglądu urzędnika), oświadczenie o dochodach, informację o koncie osobistym

    – fakturę określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,

    – kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  lub środki pomocnicze potwierdzone za zgodność z oryginałem przez realizatora albo

    – kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  lub środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji.

 

Dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niiepełnosprawne, których:

     – przeciętny dochód, nie przekracza kwoty:

       50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

       65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

     – rodzaj niepełnosprawności wymaga sprzętu rehabilitacyjnego potwierdzony aktualym zaświadczeniem lekarskim.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

     – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,

     – zaświadczenie o dochodach,

     – zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz specjalista) określające rodzaj schorzenia i uzasadniające konieczność zakupu wnioskowanego sprzętu rechabilitacyjnego,

     – ofertę cenową lub fakturę pro-forma wnioskowanego sprzętu.

Druki wniosków do uzyskania w MOPR lub PCPR, zależnie od miejsca zamieszkania.