Skorzystaj z programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku

Program „Aktywny Samorząd” dzieli się na dwa moduły. 

Moduł I

Pierwszy z nich dotyczy likwidacji barier i dzieli się na 4 obszary.

Dofinansowanie do kursu na prawo jazdy i dostosowanie samochodu

Obszar A pierwszy z nich,  – likwidacja bariery transportowej to m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (nawet 10 tys. złotych), pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – również dla osób głuchych (4800 zł) i pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (4000 zł).

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Na przykład, osoba niewidoma może otrzymać nawet 24 000 złotych z czego 15 000 na zakup urządzenia brajlowskiego. Ponadto PFRON może pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Wózki i skutery elektryczne

Obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. Od kilku lat można uzyskać w ten sposób, na przykład, dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego – 10 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez – i to nawet w kwocie 30 tys. złotych (ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym, a także uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym).

Ponadto dofinansowany jest też m.in. zakup skutera elektrycznego kwotą 7,5 tys. złotych.

Wsparcie dla opiekunów

Czwarty obszar D to  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wnioski w module I można składać elektronicznie przez SOW od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II. Pieniądze na wykształcenie

Drugi moduł programu „Aktywny Samorząd” to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW już od dnia 1 marca 2021 r.

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 będą przejmowane do 31 marca 2021 roku, natomiast wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 do 10 października 2021 roku.

Wnioski w SOW

PFRON zachęca, aby wnioski do programu składać od 1 marca elektronicznie poprzez system SOW. 

Szczegółowe informacje o „Aktywnym Samorządzie 2021” można znaleźć na stronie PFRON. 

Wybrane wózki elektryczne
Wózki elektryczne
Skutery elektryczne